Zásady ochrany osobných údajov

Webové stránky https://www.domanabytok.sk/ ( “Site”) sú prevádzkované predovšetkým na účely predaja nábytku a súvisiaceho tovaru. To, ako nevyhnutná časť, vykonáva aj prácu s osobnými údajmi. Pretože chceme, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čo robíme s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme, napísali sme tieto zásady ochrany osobných údajov pre vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v Osobných údajov (ďalej len “HDPR”).

Najmä sa naučíte v Privacy Policy:

   1. Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
   2. Ako používame tieto informácie.
   3. Aké sú vaše práva týkajúce sa súkromných informácií, ktoré využívame a ako ich použijeme.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

   1. V súvislosti s objednávkou tovaru v našom eshope na webových stránkach zhromažďujeme meno zákazníka, e-mailovú adresu, telefónne spojenie, domicil, IP adresu. Táto stránka tiež pracuje s cookies, ktoré používame na zlepšenie našich služieb a marketingu.
   2. Bez zhromažďovania týchto osobných údajov, by sme neboli schopní poskytnúť vám všetky služby poskytované na najlepšej úrovni, ako sme sa poskytujú dnes.

Ako používame informácie

  • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame predovšetkým na poskytnutie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu prostredníctvom webu a na účely marketingu.
  • Zhromaždené údaje sme archivovať za obdobie nevyhnutne potrebné v súvislosti so zmluvným vzťahom a akýkoľvek spor z toho vyplývajúce. Vzhľadom na to, že spor môže vzniknúť v čase 3 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, zhromaždené údaje sa archivujú na obdobie 4 rokov. Osobné informácie použité pre e-mailový marketing budú spracované počas prevádzky stránky, kde všetky spracované osobné údaje budú zmazané, keď ho zrušíte. Skoršie vymazanie zhromaždených údajov sa môže vykonať na základe žiadosti dotknutej dotknutej údaje, ako je uvedené nižšie.
  • Zhromaždené osobné údaje nie sú žiadnym spôsobom sprístupnené tretím stranám.

Aké práva máte a ako ich používať

Právo na zverejňovanie a správnosť informácií

  • Kedykoľvek v budúcnosti, môžete nám poslať správu e-e-mailovú adresu info@nabytek-natali.cz požiadať o potvrdenie, či vaše osobné údaje sú spracovávané. V prípade, že vaše informácie sú spracovávané nami, môžeme na vašu žiadosť, okrem informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, informovať vás o všetkých tretích strán, ktoré majú alebo budú zverejnené na vaše osobné údaje, a ak nebudeme získavať Osobné údaje, máte právo na všetky informácie, ktoré nám poskytnete o tom, kde sme získali vaše osobné údaje.
  • Ak spracujeme vaše osobné údaje o vás nepresne, môžete nám oznámiť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk, a my vám opraviť nepresné osobné údaje bez zbytočného odkladu.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

  • V prípade, že spracujeme vaše osobné údaje na základe nášho legitímneho záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu odoslaním správy na adresu E‑mailovou info@nabytok-natali.sk. Ak odošlete takúto námietku, nebudeme môcť spracovať vaše osobné údaje do Neprokážeme, čo je presvedčivý dôvod pre spracovanie, a že náš dôvod prevažuje nad vašimi záujmami, vašimi právami a slobodami, alebo výkonom alebo obhajobou právnych nárokov.
  • Ak budeme manipulovať s vašimi osobnými údajmi na účely priameho marketingu (napr. na účely zasielania komerčnej komunikácie), môžete namietať voči vyššie uvedenej e-mailovej adrese, proti takémuto spracovaniu a po takejto námietke už nebudeme Údaje na účely priameho marketingu.

Právo obmedziť prevádzku osobných údajov

Máte právo obmedziť akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov vrátane ich vymazania:

   1. Ak nám dáme vedieť, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú nepresné, kým neoveríme ich presnosť.
   2. Ak je spracovanie vašich osobných údajov nezákonné a vy žiadate, aby ste odoslali správu na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk namiesto vymazania, aby ste obmedzili ich používanie.
   3. Ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na poskytovanie našich služieb, ale vy ich budete potrebovať na určenie, presadenie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov.
   4. Ak namietate proti spracovaniu uvedenému v odseku vyššie, kým neoveríme, či naše dôvody na spracovanie prevyšujú vaše záujmy.

Právo na zabudnutie (právo na vymazanie osobných údajov)

Ak zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje:

   1. Hoci ich spracovanie už nie je potrebné na účely, na ktoré sme ich získali.
   2. Odvoláte svoj súhlas s ich spracovaním a nebude existovať žiadny ďalší dôvod pre ich spracovanie (samozrejme len v prípadoch, keď spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu).
   3. Ak ste vzniesť námietku v súlade s vyššie uvedeným odsekom a nebudeme schopní ukázať vám legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia vaše záujmy, vaše práva a slobody, alebo výkon alebo obranu právnych nárokov.
   4. Nesprávne.
  • Máte právo zmazať osobné údaje spracovávané týmto spôsobom bez zbytočného odkladu od oznámenia týchto informácií zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk. Údaje nesmieme odstrániť ani na vašu žiadosť, ak je spracovanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie niektorého z našich právnych povinností alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, alebo na určenie, výkon alebo obranu Naše právne nároky.

Právo poskytovať údaje v strojovo čitateľnej forme

  • Ak nám pošlete správu na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk nám poskytli osobné údaje, ktoré sme spracovali, pošleme vám ho v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *. PDF alebo v jednom z tabuľkových formátov), ak spracúvame údaje týmto spôsobom. Ak nás požiadate o zaslanie vašich osobných údajov inému kontrolórovi dát, sme povinní tak urobiť, ale opäť len vtedy, ak sme ich spracovali týmto spôsobom.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas zaslaním obchodnej komunikácie

  • V prípade, že už nechcete dostávať od nás komerčnú komunikáciu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, aby ste ich dostali kedykoľvek bez udania dôvodu, a to buď kliknutím na označený odkaz, ktorý bude zahrnutý do akejkoľvek komerčnej komunikácie alebo obmedzením vášho profilu vytvoreného na Registráciou na našich webových stránkach, alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk.

Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

  • Ak podľa vášho názoru nenaplníme všetky naše právne záväzky vznikajúce v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov, a to buď na adrese pplk. sochory 27, Praha 7, PSČ 170 00, na E-mailová posta@uoou.cz alebo akákoľvek iná trasa, ktorú úrad prijme na ochranu osobných údajov. Viac informácií o kancelárii nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.