Obchodné podmienky

Podmienky a pravidlá pre rekultiváciu internetového obchodu
www.domanabytok.sk

Predajca a prevádzkovateľ internetového portálu:

 • Nábytok Natali s.r.o.
 • Palisády 55, 81106 Bratislava
 • Identifikácia spoločnosti: 50545051, IČ DPH: SK2120378975
 • Zodpovedná osoba: Peter Moško
 • Telefón: +421 800 223 120
 • E-mail: info@nabytok-natali.sk

Článok I – Úvodné ustanovenia

 • Tieto podmienky a pravidlá pre regeneráciu definujú a objasňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) v súvislosti so zmluvnými vzťahmi uzatvorenými prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je k dispozícii na www.nabytok-natali.sk („internetový obchod“). S týmito podmienkami má kupujúci možnosť oboznámiť sa pred odoslaním objednávky v dostatočnom predstihu.
 • Ustanovenia zmluvných podmienok a postup vybavovania sťažností (pozri nižšie) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol pred uzavretím kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami a pravidlami predávajúceho oboznámený a že s nimi súhlasí bez výhrad v okamihu odoslania objednávky.
 • Zákazník internetového obchodu je kupujúci. Ak zákazník predloží svoje identifikačné číslo v objednávke, uznáva, že uplatňuje pravidlá pre kupujúceho stanovené v týchto podmienkach.
 • Internetové udalosti začínajú v prvý deň v 00:00 hod. A končí v posledný deň v 00:00 hod.

Článok II – Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Kupujúci si môže zaistiť, nákup tovaru z internetového obchodu od predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky-objednávkový formulár, ktorý je k dispozícii v eshope. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránkach internetového obchodu. Kúpna zmluva je vytvorená odoslaním objednávky kupujúcemu a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje k tomuto prijatiu zaslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky na e-mail kupujúceho, špecifikovaného pri objednávke tovaru. Všetky potvrdené objednávky uskutočnené prostredníctvom eshopu sú záväzné pre kupujúceho aj predávajúceho. Kupujúci súhlasí s uvedenými rozmermi a dizajnom objednaného tovaru. Kúpna zmluva musí byť v písomnej forme, ako aj jej zmeny a doplnky. Kúpna zmluva alebo faktúra vydaná na základe kúpnej zmluvy slúži aj ako daňový doklad a záručný list.
 • Podmienkou platnosti elektronického poriadku kupujúceho je dokončenie všetkých údajov a náležitostí predpísaných v objednávkovom formulári, vrátane e-mailovej adresy kupujúceho, na ktorú bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim v objednávkovom formulári sa používajú len na zasielanie objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom.
 • Vlastníctvo tovaru je prevedené na kupujúceho po uskutočnení plnej platby kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatí. Prevzatím tovaru sa riziko poškodenia prevedie na kupujúceho. Škoda na veci, ktorá vznikla po prevode rizika poškodenia v prípade kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Ak predávajúci škodu spôsobil, vzniká porušenie jeho povinnosti.

Fotografie tovaru v eshope

 • Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený s tým, že obrazové informácie o ponúkaných produktoch sú čisto ilustratívne. Farebné odtiene nemusia úplne zodpovedať obrázkom v internetovom obchode. Vezmite prosím na vedomie možnú farebnú odchýlku látky, ktorá sa môže líšiť od vzoru v bežnej tolerancii. Táto výnimka nie je dôvodom pre sťažnosť.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim na objednávkovom formulári.

Súhlas kupujúceho pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie

 • Kupujúci sa zaväzuje používať prostriedky komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vynaložené kupujúcim pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (náklady na pripojenie na internet, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám.

Právo predávajúceho zrušiť objednávku

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď tovar už nie je vyrobený alebo dodaný, alebo výrazne zmenil cenu tovaru. V prípade, že sa tak stane, predávajúci sa zaväzuje okamžite kontaktovať kupujúceho na základe dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za tovar, suma bude prevedená späť na účet kupujúceho. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.

Zrušenie objednávky

 • Kupujúci môže zaslať storno elektronicky na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk alebo telefonicky. Keď je objednávka zrušená, musí byť uvedené meno kupujúceho, e-mail a poradové číslo objednávky.

Článok III – Platobné podmienky

 • Kupujúci vyberie spôsob platby pri objednávke v objednávkovom formulári. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledujúcimi spôsobmi:
  • A) v hotovosti, po obdržaní tovaru od nášho dopravcu, respektíve od dopravnej spoločnosti
  • B) prevodom vopred na bankový účet predávajúceho vedeného v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu: SK5909000000005124255577
 • Ako variabilný symbol je kupujúci povinný uviesť poradové číslo objednávky. Takto zaplatená kúpna cena musí byť pripísaná na účet predávajúceho pred dodaním tovaru kupujúcemu.
 • Záloha na tovar alebo iné podobné platby pred dodaním tovaru sa požaduje vo výške 20% pri objednávke nad 1000 EUR.
 • Ceny tovaru uvedené v eshope sú konečné, tzn. vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť za získanie tovaru spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné, nákladné) vo výške uvedenej v článku. IV (b) | 4 týchto zmluvných podmienok, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak nie je výslovne uvedené inak, musí sa chápať aj kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Elektronické potvrdenie: elektronický príjem (EET) vám bude odoslaný ako príloha e-mailu.

Článok IV – Dodacie podmienky

 • Väčšina tovaru sa dodáva v rozloženom stave.

Dodacia lehota

 • Normálny čas dodania je vždy indikovaný pre konkrétnu položku na karte produktu. Dodacia lehota sa vypočíta predávajúcim z potvrdenia objednávky. Ak je tovar na sklade, dodacia lehota je do 7 pracovných dní. Tovar na sklade u dodávateľa dodávame do 14 pracovných dní. Tovar na objednávku dodávame do 3-8 týždňov, ak nie je uvedené inak. V prípade dodávky do 14 dní je potrebné počítať s tým, že ide o 14 pracovných dní.

Miesto dodania tovaru

 • Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcim na objednávkovom formulári.

Náklady na dodanie tovaru

 • Cenník pre našu dopravu je k dispozícii- pozri menu. Ceny za dopravu sú vrátane všetkých daní a poplatkov. V prípade prepravy tovaru do bytu kupujúceho, kupujúci zabezpečí prístupovú trasu, najmä kapacitu dverí, atď.

Opakovanie doručenia

 • V prípade, že tovar musí byť dodaný opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

Názov položky

 • Dodaný tovar sa môže dodať pod iným názvom, ako je uvedené v eshope (napr. v dôsledku zmeny názvu výrobcu), čo má za následok, že kvalita, popis, vlastnosti a vzhľad tovaru zodpovedajú ponuke uvedenej v eshope, iba názov tovaru sa líši.

Skontrolujte stav zásielky pri prijímaní tovaru u prepravcu

 • Ihneď po dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa pripojenej faktúry, najmä škody na krabici. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, skutočnosťou, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak kupujúci od odosielateľa prevezme poškodenú zásielku, je potrebné spísať škodu s dopravcom v kúpnej zmluve a informovať predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk najneskôr do 2 pracovných dní. Ak to kupujúci neurobí, existuje riziko, že neskoršie nároky nebudú akceptované.

Povinnosť kupujúceho  skontrolovať dodaný tovar pred inštaláciou

 • Po obdržaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar a skontrolovať kvalitu dodaného tovaru, vrátane skla a zrkadiel, či je tovar v príslušnej farbe a materiáli (Všimnite si možnú farebnú odchýlku látky, ktorá sa môže odlišovať od modelu v Zvyčajná tolerancia – Táto odchýlka nie je dôvodom pre sťažnosť) a či je nejaká jej časť v súlade s pokynmi na inštaláciu. Ak kupujúci zistí chybu, musí informovať predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk do 2 pracovných dní. Táto kontrola sa musí vykonať pred montážou tovaru. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k deklasifikácii tovaru, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy, môže predávajúci požadovať, aby kupujúci zaplatil náhradu škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a následnú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škôd sa vykoná na základe skutočnosti, že kúpna cena, ktorá sa vráti predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy, sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

Článok V- Právo kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 • V prípade, že zmluva je uzavretá prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, kupujúci-spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy do 14 dní od obdržania tovaru na vrátenie a to bez udania dôvodu. Ak tovar pozostáva z viacerých častí, ktoré sa dodávajú postupne, začne plynúť 14-dňová lehota od dátumu prijatia poslednej dodávky tovaru.
 • Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zruší od začiatku, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté transakcie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 • Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, informuje predávajúceho prostredníctvom formulára, ktorý je dispozícii na stiahnutie, pozri nižšie na e-mailovú adresu info@nabytok-natali.sk alebo písomne na adresu predávajúceho. Pri odstúpení od zmluvy musí kupujúci – spotrebiteľ uviesť číslo objednávky, dátum kúpy, číslo účtu vrátenia a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a informovať predávajúceho o preprave. Zásielky, ktoré neuvádzajú, prečo boli zaslané predajcovi, budú vrátené odosielateľovi.

Vrátenie tovaru

 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku, sa kupujúci zaväzuje k vráteniu tovaru najneskôr do 14 dní od prijatia na adresu: Nábytok Natali s.r.o, Palisády 55, 81106 Bratislava, kde predávajúci bez zbytočného odkladu preverí stav vráteného tovaru. S úhradou kúpnej ceny vráteného tovaru je predávajúci oprávnený počkať až kým sa vráti tovar na adresu predávajúceho. Pre vrátenie plnej ceny, musí byť tovar zaslaný späť predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a súčasťou musia byť aj všetky poskytnuté dokumenty). V prípade, že tovar je vrátený predávajúcemu neúplný, poškodený alebo viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho -spotrebiteľa utrpenú škodu vzniknutú na tovare. Kupujúci – spotrebiteľ je potom povinný nahradiť najmä náklady spojené s opravou tovaru do pôvodného stavu a i škody na tovare. Úhrada týchto nákladov a škôd sa vykoná na základe skutočnosti, že kúpna cena, ktorá sa vráti predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy, sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

Vrátenie finančných prostriedkov

 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu-spotrebiteľovi finančnú sumu, vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanej metóde dodania tovaru predávajúcemu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. S vrátením kúpnej ceny tovaru, je predávajúci oprávnený počkať, kým vrátený tovar dostane od kupujúceho alebo kupujúci preukáže, že tovar bol odoslaný na predávajúceho adresu. Náhrada sa uplatní na ten istý platobný účet ako kupujúci-spotrebiteľ používal na uskutočnenie pôvodnej transakcie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Náklady spojené s vrátením tovaru

 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku, znáša kupujúci-spotrebiteľ, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený na jeho adresu obvyklou poštovou cestou.

Aký tovar nie je možné vrátiť vôbec?

 • Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy sa zákonom neuplatňuje na: tovar, ktorý bol upravený na mieru podľa želania kupujúceho alebo jeho osoby.

Článok VI – Právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy

 • Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že výkon sa stane nemožným a súhlasí s kupujúcim na novom výkone. V prípade, že v priebehu času, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene výmenného kurzu zahraničnej meny alebo zmeny ceny alebo dodávaného sortimentu dodávateľom, predávajúci má právo zmeniť poradie po dohode s kupujúcim alebo jednostranne s okamžitým účinkom stiahnutia. Predávajúci si tiež vyhradzuje rovnaké povolenie, ak výrobca prestane doručovať objednaný výrobok alebo začne novú verziu produktu alebo výrazne zmení cenu výrobku.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade nedostupnosti tovaru, významnej zmeny v kúpnej cene tovaru alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny jasne odlišné od ceny za tento typ/druh tovaru zvyčajne). Napríklad zrejmá chyba v cene položky sa považuje za nesprávny výpočet prvých troch číslic namiesto štyroch a ďalších zrejmých chýb v písomnej forme. V prípade, že sa to stane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho, aby sa mohli dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená späť na účet alebo na adresu v čo najkratšom možnom termíne.

Článok VII – Práva z chybného výkonu

 • Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného výkonu a postupu v prípade nároku na tovar sa riadia pravidlami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii nižšie a príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami.
 • Predávajúci nie je zodpovedný za vady vyplývajúce zo zneužitia výrobku alebo jeho nesprávnej inštalácie.

Dodacia kvalita

 • Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že prípad nemá vady v čase prevzatia. Predávajúci je zodpovedný kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prípad prevzal, má povahu charakteristík, ktoré, ak neexistuje žiadna dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonali.
 • Prípad je vhodný na účel jeho použitia predávajúcim, alebo na ktorý sa obvykle používa záležitosť tohto druhu.
 • Prípad zodpovedá kvalite alebo výkonu dohodnutej vzorky, ak sa kvalita alebo dizajn určil podľa dohodnutej vzorky.
 • Prípad je záležitosťou primeraného množstva, stupňa alebo hmotnosti a prípad spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Článok VIII – Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Svoj newsletter môžete kedykoľvek zrušiť podľa vlastného uváženia. Nikdy neposielame spam a nikdy neodovzdáme vaše informácie tretím stranám.
 • Ochrana osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov (ďalej len „HDPR“) sa riadi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré možno nájsť tu https:// www.nabytok-natali.sk/ochrana-osobnich-udaju.

Článok IX – Záverečné ustanovenia

 • Tieto zmluvné podmienky platia vo verzii uvedenej na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu. Zaslaním elektronického príkazu kupujúci akceptuje všetky ustanovenia zmluvných podmienok a postupu sťažností a platnej ceny objednaného tovaru, vrátane nákladov na doručenie v katalógu internetového obchodu, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
 • Všetky zmluvné vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tieto podmienky sú napísané len v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v slovenskom jazyku.
 • Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na iných zmluvných podmienkach. V takom prípade v týchto zmluvných podmienkach prevažuje dohoda strán.
 • Vybavovanie sťažností kupujúcim poskytuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@nabytok-natali.sk. Predávajúci vám zašle sťažnosť na e-mailovú adresu kupujúceho.
 • Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania vo vzťahu k kupujúcemu v zmysle § 1826 ods. 1 (a) e) občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci je oprávnený predať tovar na základe obchodnej licencie. Obchodná kontrola sa vykonáva v rámci svojej právomoci príslušným obchodným úradom. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonávala v obmedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Platnosť zmluvných podmienok a reklamačný postup z 1.9.2015

Reklamačný poriadok

Predajca a prevádzkovateľ internetového portálu:

  • Nábytok Natali s.r.o.
  • Palisády 55, 81106 Bratislava
  • Identifikácia spoločnosti: 50545051, DIČ: SK50545051
  • Zodpovedná osoba: Peter Moško
  • Telefón: +421 909 204 368
  • E-mail: info@nabytok-natali.sk

  I. Úvodné ustanovenia

  • Tento postup sťažnosti bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 SB., občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  • Tento postup rekultivácie opisuje spôsob prístupu kupujúceho na vady tovaru („nároky“) nadobudnuté od predávajúceho v súvislosti so zmluvnými vzťahmi medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu a je k dispozícii na webovej lokalite www.nabytok-Natali.sk („internetový obchod“). S týmto postupe reklamácie má kupujúci možnosť oboznámiť sa pred odoslaním objednávky a musí byť informovaný v dostatočnom predstihu.
  • Ustanovenia zmluvných podmienok a postupu vybavovania sťažností sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že pred uzavretím kúpnej zmluvy bol s týmito podmienkami a s predpismi predávajúceho o sťažnosti oboznámený a že s nimi súhlasí bez výhrad, v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.
  • Zákazník internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platné právne predpisy kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci-spotrebiteľ“), je ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy, nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a kupujúceho, ktorý Spotrebiteľ nie je (označovaný aj ako „kupujúci-podnikateľ“), to je ten, kto kupuje tovar za účelom jeho podnikania. Ak zákazník predloží svoje identifikačné číslo v objednávke, uznáva, že uplatňuje pravidlá stanovené v týchto podmienkach pre kupujúceho podnikateľa.
  • Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv chybného výkonu sa riadia platnými všeobecnými záväznými nariadeniami.
  • Ak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady neuplatňujú v období sťažnosti alebo v čase uplatnenia práva na vady, stávajú sa nevykonateľnými.

  II. Všeobecné podmienky sťažnosti

  Skontrolujte stav zásielky, keď sa tovar prevezme

  • Ihneď po dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa pripojenej faktúry, najmä škody na krabici. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, skutočnosťou, že zásielka je napr. neúplné alebo poškodené. Ak kupujúci od odosielateľa prevezme poškodenú zásielku, je potrebné opísať škodu v kúpnej zmluve a informovať predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu najneskôr do 2 pracovných dní: reklamacie@nabytok-natali.sk. Ak to kupujúci neurobí, existuje riziko, že neskoršie nároky nebudú akceptované.

  Kupujúceho povinnosť skontrolovať dodaný tovar pred inštaláciou

  • Po obdržaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar a skontrolovať kvalitu dodaného tovaru, vrátane skla a zrkadiel, či je tovar v príslušnej farbe a materiáli (všimnite si možnú farebnú odchýlku látky, ktorá sa môže odlišovať od modelu v Zvyčajná tolerancia – táto odchýlka nie je dôvodom pre sťažnosť) a či je nejaká jej časť v súlade s pokynmi na inštaláciu. Ak kupujúci zistí chybu, musí informovať predávajúceho najneskôr do 2 pracovných dní elektronicky na e-mailovú adresu : reklamacie@nabytok-natali.sk. Táto kontrola sa musí vykonať pred montážou tovaru. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k deklasifikácii tovaru, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy, môže predávajúci požadovať, aby kupujúci zaplatil náhradu utrpenej škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a následnú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škôd sa vykoná na základe skutočnosti, že kúpna cena, ktorá sa vráti predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy, sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

  Záručný list

  • Ku každej položke je priložená kúpna zmluva alebo faktúra, ktorá môže slúžiť ako záručný list, ak to nie je zahrnuté (závisí od výrobcu). Zákazník potvrdí prijatie tovaru podpísaním kúpnej zmluvy. Ak sa tovar neprevezme osobne, tovar sa chápe ako predaný v okamihu, kedy kupujúci prevezme tovar od prepravcu.

  Podanie žiadosti

  • Kupujúci môže podať správnu sťažnosť jednou z nasledujúcich možností:
  • Vyplnením formulára žiadosti (viď formulár sťažnosti na stiahnutie na konci zmluvných podmienok) a jeho zaslaním na e-mailovú adresu reklamacie@nabytok-natali.sk
  • Poštou doporučeným listom na adresu nábytku Natali s.r.o., Palisády 55, 81106 Bratislava
  • Osobné služby.
  • Dokumentácia na posúdenie žiadosti
  • Kupujúci je povinný uviesť a dodať:
  • Meno, priezvisko kupujúceho,
  • Telefonický kontakt a e-mail kupujúceho,
  • Poradové číslo,
  • Opis závad,
  • Uplatniteľná pohľadávka (návrh riešenia),
  • Číslo účtu pre prípadnú refundáciu finančných prostriedkov,
  • Detailné fotografie poškodenia, označené montážne inštrukcie.
  • Doklad o vlastníctve tovaru (faktúra je doručená po obdržaní tovaru).
  • Aby bolo možné správne opísať vady, je kupujúci povinný uviesť jednotlivé časti tovaru podľa návodu na montáž pri opise vady, v prípade, že sú pripojené k tovaru.

  Povinnosť kupujúceho poskytnúť súčinnosť

  • Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade sťažnosti poskytne predávajúcemu súčinnosť. V prípade doručenia nedostatočných dokumentov alebo informácií na posúdenie sťažnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu najneskôr do 2 dní od podania sťažnosti kupujúcim, oznámiť kupujúcemu potrebu zdôvodniť ďalšie dokumenty alebo informácie. V prípade, že kupujúci nedodá požadované podporné dokumenty, nebude poskytovať žiadnu súčinnosť pre predávajúceho a predávajúci nebude schopný posúdiť alebo rozhodnúť o sťažnosti, počas obdobia meškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podporných dokumentov, predávajúci nespustí lehoty na rozhodnutie a vyrovnanie sťažnosti stanovenej zákonom a tejto sťažnosti.
  • Právo na chybný výkon nepatrí predávajúcemu, ak kupujúci vedel pred prijatím prípadu, že prípad bol chybný, alebo v prípade, že kupujúci spôsobil chybu sám.
  • Nárok na ručenie za vady zaniká v týchto prípadoch, keď vada bola spôsobená:
   • nesprávnou inštaláciou, manipuláciou alebo prevádzkou, použitím v rozpore s návodom na používanie;
   • použitím tovaru za podmienok, ktoré nezodpovedajú parametrom, ktoré sú uvedené v dokumentácii,
   • vonkajšími udalosťami, ako sú prírodné prvky,
   • nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

  III. Kvalita akceptácie tovaru

  • Predávajúci je povinný garantovať kupujúcemu, že prípad nemá vady v čase prevzatia. Predávajúci je zodpovedný kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prípad prevzal, má povahu charakteristík, ktoré, ak neexistuje žiadna dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonali.
  • Prípad je vhodný na účel jeho použitia predávajúcim, alebo na ktorý sa obvykle používa záležitosť tohto druhu.
  • Prípad zodpovedá kvalite alebo výkonu dohodnutej vzorky, ak sa kvalita alebo dizajn určil podľa dohodnutej vzorky.
  • Prípad je záležitosťou primeraného množstva, stupňa alebo hmotnosti a prípad spĺňa požiadavky právnych predpisov.

  IV. Nároky kupujúceho-spotrebiteľské nároky

  Lehoty na reklamácie

  • Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na vady (tovar, ktorý sa má uplatniť) v období 24 mesiacov od prijatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak. Toto sa však nevzťahuje na:
   • prípad predávaný za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena;
   • opotrebenie prípadu spôsobené jeho bežným použitím;
   • prípadné vady, ktoré zodpovedajú stupňu použitia alebo opotrebovania, ktoré mal prípad pri prevzatí kupujúcim.
  • Lehota na uplatnenie práva od vady (nárok) začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Ak sa tovar skladá z niekoľkých častí, ktoré sa dodávajú postupne, lehota začína plynúť od dátumu prijatia poslednej dodávky tovaru.

  Vada sa objaví do šiestich mesiacov od prijatia

  • Ak dôjde k chybe do šiestich mesiacov od prevzatia, prípad sa považuje za chybný v čase prevzatia. V tomto prípade kupujúci – spotrebiteľ nemusí dokázať, že závada tovaru už existovala v čase kúpy.

  Táto vada nastane šesť mesiacov po dátume prijatia

  • Ak dôjde k chybe po období šiestich mesiacov, je na kupujúcom – spotrebiteľovi, aby preukázal, že závada tovaru už existovala v čase kúpy.

  Nároky na vady

  • Ak prípad nemá vlastnosti uvedené v článku. III. v tomto postupe sťažnosti môže kupujúci od spotrebiteľa požadovať:
   • Dodanie nového prípadu bez chyby, pokiaľ nie je neúmerná povahe vady. Ak sa chyba týka iba časti prípadu, kupujúci – spotrebiteľ môže požadovať iba nahradenie komponentu;
  • Ak to nie je možné, kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy.
  • Ak je to však neúmerné vzhľadom na povahu vady, najmä ak je možné chybu eliminovať bez zbytočného odkladu, kupujúci – spotrebiteľ má právo na voľné odstránenie vady.

  Primeraná zľava

  • Ak kupujúci – spotrebiteľ neuplatňuje právo zo zmluvy dodať nový tovar bez vady, nahradiť jeho časť alebo opraviť prípad, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu, aj keď predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, nahradiť jeho časť alebo opravu veci, rovnako ako v prípade, že predávajúci sa nezaoberá nápravou v primeranej lehote, alebo že alternatíva odškodnenia kupujúceho predstavuje pre predávajúceho značné ťažkosti.

  Opakovanie chyby a viacnásobných vád

  • Právo dodať novú položku alebo vymeniť časť má kupujúci – spotrebiteľ dokonca aj v prípade vymeniteľného defektu, ak nemôže správne použiť prípad z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo pri väčšom počte vád. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy.

  Reklamačný poriadok

  • Kupujúci-spotrebiteľ dodá na vlastné náklady a riziko reklamovaný produkt na adresu Nábytok Natali s.r.o., Palisády 55, 81106 Bratislava.
  • Tovar musí byť v plnom stave. Je vhodné poslať tovar v pôvodnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom balení, pretože predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Pre každú položku je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho a poskytnúť presný opis závad a frekvencie.

  Lehota na vybavovanie sťažností

  • Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní sťažnosť, tá bude spracovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti kupujúceho-spotrebiteľa, ak predávajúci sa kupujúcim-spotrebiteľom nedohodnú na dlhšiu dobu. Ak kupujúci-spotrebiteľ nebude poskytovať predávajúcemu spoluprácu podľa čl. 2 tohto konania o sťažnosti, počas obdobia meškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich dokumentov na posúdenie nároku, nespustí predávajúci lehoty pre rozhodnutie o vyrovnaní sťažnosti stanovenej zákonom.

  Vybavovanie reklamácií

  • Pohľadávka sa považuje za spracovanú v okamihu, keď predávajúci informuje kupujúceho – spotrebiteľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho – spotrebiteľa, ktorý je uvedený v žiadosti o sťažnosť. Kupujúci-spotrebiteľ má povinnosť si vybrať tovar. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu – spotrebiteľovi poplatok za skladovanie. Keď sa tovar po vykonaní reklamácie nevydá, kupujúci – spotrebiteľ je povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol prípad doručený v sťažnosti a musí preukázať svoju totožnosť s platným dôkazom totožnosti. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe reklamácie, vrátane potvrdenia opravy a času jeho trvania, alebo písomné zdôvodnenie zamietnutia sťažnosti.

  Náklady na reklamáciu

  • Ak je pohľadávka uznaná, kupujúci – spotrebiteľ má právo na náhradu nákladov spojených s pohľadávkou (napr. náklady na poštovné, dopravné) v potrebnej výške. Iba náklady na primeranú čiastku možno uhradiť z dôvodu povahy tovaru (napr. poštovné náklady, nie taxi služba). Je potrebné požiadať o úhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca po skončení reklamácie. Ak je pohľadávka zamietnutá, kupujúci znáša náklady na pohľadávku (napr. náklady na poštovné, prepravné) samotného kupujúceho – spotrebiteľa.
  • Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kupujúcich – podnikateľov.

  V. Nároky kupujúceho-podnikateľa

  Lehoty na reklamácie

  • Kupujúci – podnikateľ je oprávnený žiadať právo od vady (tovar, ktorý má byť nárokovaný), iba ak sa obidve strany dohodli na období sťažnosti pred uzavretím kúpnej zmluvy. Aj keď je obdobie sťažnosti vopred dohodnuté, pohľadávka sa nemôže uplatniť:
   • pre prípad predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena;
   • pre opotrebenie prípadu spôsobené jeho bežným použitím;
   • v prípade vady, ktorá zodpovedá stupňu použitia alebo opotrebovaniu, ktoré mal prípad pri prevzatí kupujúcim.
  • Lehota na podanie nároku, ak bola dohodnutá pred uzavretím kúpnej zmluvy, začína prevzatím tovaru kupujúcim. Ak sa tovar skladá z niekoľkých častí, ktoré sa dodávajú postupne, lehota začína plynúť od dátumu prijatia poslednej dodávky tovaru.
  • Ak sa vada prejavuje počas daného obdobia, ako bolo dohodnuté pred uzavretím kúpnej zmluvy, pre uplatnenie sťažnosti na kupujúceho-podnikateľa, je na kupujúcom-podnikateľovi dokázať, že závada tovaru už existovala v čase prevzatia tovaru.

  Nároky na vady

  • Ak prípad nemá vlastnosti uvedené v článku. III. Reklamačný postup, kupujúci – podnikateľ môže vyžadovať
   • dodanie nového prípadu bez vady, pokiaľ nie je neúmerné povahe vady, ak sa chyba týka iba časti prípadu, kupujúci – podnikateľ môže požadovať iba nahradenie komponentu
   • odstránenie vady .

  Postup pri reklamácii

  • Kupujúci-podnikateľ dodáva na vlastné náklady a riziko reklamovaný produkt na adresu nábytku Natali s.r.o., Palisády 55, 81106 Bratislava
  • Tovar musí byť v plnom stave. Je vhodné zaslať tovar v pôvodnom obale alebo vhodnom prepravnom balení, pretože predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Pre každú položku je kupujúci – podnikateľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a uviesť presný opis závad a frekvencie.
  • Ak kupujúci-podnikateľ uplatnil sťažnosť, vrátane vady, bude spracovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti kupujúceho-podnikateľa, ak predávajúci s kupujúcim-podnikateľom nesúhlasí s iným obdobím.
  • Nárok sa považuje za vyriešený v okamihu, keď predávajúci informuje kupujúceho-podnikateľa telefonicky, SMS alebo e-mailom kupujúceho-podnikateľa pomenovaného po nároku. Kupujúci-podnikateľ má povinnosť si vybrať tovar. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za skladovanie. Keď sa tovar po vykonaní reklamácie nevydá, kupujúci – podnikateľ je povinný predložiť písomnosť, na základe ktorej bol prípad prijatý do nároku a musí preukázať svoju totožnosť s platným dokladom totožnosti.
  • Náklady na pohľadávku (napr. náklady na poštovné, dopravné) znáša kupujúci – podnikateľ sám.
  Tovar, ktorý nám vraciate nebo reklamujete, odošlite na doručovaciu adresu:
   • Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek 602, 41723 Košťany, CZ
   • Prosíme o oznámenie termínu odoslania tovaru. Tovar bude našimi pracovníkmi prevzatý a skontrolovaný.
   • Oznámenie o odstúpení od zmluvy v zákonnej 14 dennej lehote.

  * – Položky označené hviezdičkou sú povinné

   • Adresát:
   • Nábytok Natali s.r.o.
   • Palisády 55, 81106 Bratislava
   • Identifikácia spoločnosti: 50545051, DIČ: SK50545051
   • Zodpovedná osoba: Peter Moško
   • Telefón: +421 800 223 120
   • E-mail: info@nabytok-natali.sk
   • Odstupujem od zmluvy č.: * ………………………. v zákonnej 14 dennej lehote. Tovar má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané predávajúcim spolu s ním.
   • Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinný údaj):
   • * Dátum objednania:
   • * Dátum dodania:
   • * Meno a priezvisko spotrebiteľa:
   • * Adresa spotrebiteľa:
   • * Číslo účtu pre vrátenie peňazí:
   • * Telefón:
   • * E-mail:
   • * Dátum:
   • * Podpis:
   • Formulár si môžete stiahnuť tu

  Pravidlá súťaže na Facebooku

  • Víťaz je zvolený špecifickým výberom a môže sa líšiť v závislosti na súťaži. Metódu výberu vždy určujú dodatočné pravidlá špecifikované v príspevku súťaže.
  • Organizátor akcie alebo marketingovej súťaže si vyhradzuje bez nároku na odškodnenie právo na odloženie, prerušenie alebo zrušenie, jednostrannú zmenu alebo doplnenie svojich pravidiel počas celej doby trvania, a to tak, že akákoľvek takáto zmena bude oznámená na facebookoom profile nábytku Natali,  a ktorá nadobúda účinnosť voči organizátorovi a účastníkom súťaže.
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť všetkých účastníkov, u ktorých má podozrenie, že spáchali podvodné aktivity počas súťaže. Rozhodnutie zadávateľa nemožno odvolať.
  • Predložením príspevku do súťaže každý súťažiaci udeľuje organizátorom nevýlučné, prevoditeľné, bezdôvodné, teritoriálne, podkladové, časové a technologicky neobmedzené licencie na používanie všetkých príspevkov a iného obsahu počas trvania vlastníckeho práva autora alebo vlastníka tohto duševného vlastníctva, a to na všetky možné účely používania (ďalej len „licencia“) v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnení v rozsahu určenom pre účastníkov súťaže.
  • Príspevky na hospodársku súťaž nesmú byť v rozpore s dobrou morálkou, nesmú porušovať právny poriadok Slovenskej republiky, nesmú nezákonne zasahovať do práv a právnych predpisov chránených záujmov tretích strán. Rovnako tak nesmú byť zamerané proti spoločnosti nábytku Natali. Takéto príspevky sa automaticky vylúčia z hospodárskej súťaže.
  • Súťaž vylučuje osoby, ktoré sú zamestnané alebo majú podobný podiel na firemnom dianí v spoločnosti nábytok Natali, alebo sa považujú za blízke zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti alebo osoby s touto spoločnosťou inak prepojené.
  • Fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalé bydlisko v Slovenskej republike a osoby mladšie ako 18 rokoch, ktoré budú v prípade víťazstva doprevádzať rodičia, sa môžu zúčastniť súťaže.